ارتودنسی دندان در شرق تهران - کلینیک دندانپزشکی ترنج
فلکه دوم تهرانپارس ، فرجام شرق ، روبروی اداره برق

روند درمان در کلینیک ترنج 

کلینیک دندانپزشکی ترنج جهت جلب اعتماد و رضایت، بیماران خود را در جریان روند درمان قرار میدهد.

روند درمان بیماران

مرحله نهایی

مرحله اولیه 

نام بیمار : علی جهاندیده

سن : 46 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1398/10/08

نام بیمار : علی جهاندیده

سن : 43 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1396/09/23

مرحله نهایی

نام بیمار : امیرمحمد صدرالدینی

سن : 18 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1398/08/30

مرحله اولیه 

نام بیمار : امیرمحمد صدرالدینی

سن : 17 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1397/06/22

مرحله نهایی

مرحله اولیه 

نام بیمار : فائزه متاجی

سن : 13 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1395/05/26

مرحله نهایی

نام بیمار : فریناز کریمان

سن : 27 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1397/02/24

مرحله اولیه 

نام بیمار : فریناز کریمان

سن : 26 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1396/01/16

مرحله نهایی

نام بیمار : فرنوش بسحاقی

سن : 22سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1396/08/10

مرحله اولیه 

نام بیمار : فرنوش بسحاقی

سن : 21 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1395/06/15

مرحله نهایی

مرحله اولیه 

مرحله نهایی

مرحله اولیه 

مرحله نهایی

مرحله اولیه 

نام بیمار : فاطمه برزگری

سن : 18 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1397/05/04

مرحله نهایی

نام بیمار : فاطمه فیروزآبادی

سن : 17 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1398/10/17

مرحله اولیه 

نام بیمار : فاطمه فیروزآبادی

سن : 16 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1397/07/26

مرحله نهایی

نام بیمار : فاطمه قاسمی

سن : 14 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1398/09/20

مرحله اولیه 

نام بیمار : فاطمه قاسمی

سن : 13 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1397/07/26

مرحله نهایی

نام بیمار : حمیده پارسا

سن : 25 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1398/09/09

مرحله اولیه 

نام بیمار : حمیده پارسا

سن : 22 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1396/06/02

مرحله نهایی

نام بیمار : هلیا ابوترابی

سن : 17 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1397/03/07

مرحله اولیه 

نام بیمار : هلیا ابوترابی

سن : 16 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1395/11/20

مرحله نهایی

نام بیمار : کیمیا برادرا جعفری

سن : 20 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1398/09/13

مرحله اولیه 

نام بیمار : کیمیا برادران جعفری

سن : 19 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1397/06/21

مرحله نهایی

نام بیمار : مهناز محمدی

سن : 42 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1398/11/16

مرحله اولیه 

نام بیمار : مهناز محمدی

سن : 40 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1397/05/22

مرحله نهایی

مرحله اولیه 

نام بیمار : مرجان جعفر آبادی

سن : 14 سال

پزشک معالج : دکتر آصفی

تاریخ مراجعه : 1396/11/15

کلینیک دندانپزشکی ترنج

 

 

دارای اتاق استریل مرکزی

بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات

محیط آرام و زیبا و به دور از استرس

بهره گیری از دانش و تجربه دندانپزشکان مجرب

استفاده از وسایل یکبار مصرفی برای جلوگیری از انتقال بیماری

ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی

ارائه خدمات دندانپزشکی مطابق با تعرفه های دولتی دانشگاه علوم پزشکی

Instagram